Veel mõned sõnad Sirbi kallutatusest

May 25, 2014

Eelmises postituses kirjutasin sellest, kuidas Sirbi peatoimetaja Ott Karulin keeldub avaldamast minu ja Toomas Vooglaidi artiklit, mis vaatleks kriitilise pilguga väidet, nagu oleks Eesti Vabariigil inimõigustest tulenev kohustus kooseluseaduse vastuvõtmiseks. Lisan juba kirjutatule veel ühe repliigi, mis kinnitab minu eelnevalt väljendatud väiteid Sirbi kallutatusest.

Nimelt juhiti eile minu tähelepanu asjaolule, et reedeses Sirbis on avaldatud juba järgmine kooseluseaduse läbisurumist pooldav artikkel, mis kannab pealkirja “Kooseluseadus ja liberaalse rahvusriigi paradoks” ning mille autoriks on Aro Velmet. Sealjuures on irooniline asjaolu, et kuigi mina ise Sirbis sõna ei saa, saab sõna Velmet, kes mainib minu nime ei vähem ega rohkem kui 16 korral ning kelle tekst kujutab endast otseselt minu (väidetavate) positsioonide kriitikat.

Keeldumist meie artikli vastuvõtmisest põhjendas hr Karulin väitega, et Sirp eelistab anda sõna uutele häältele, “kes pole muudes väljaannetes oma seisukohti juba väljendanud”. Ometi on Aro Velmet sel teemal muudes väljaannetes oma temaatilisi seisukohti korduvalt väjendanud, hiljuti pikas artiklis, mis avaldati ERR-i uudisteportaalis (varem nt Postimehes). Seega ei anna Sirp sõna mulle, küll aga annab seda neile, kes soovivad minu seisukohti kritiseerida – isegi, kui nad on oma seisukohti varem sel teemal korduvalt väljendanud.

karulin

Millest tuleneb hr Ott Karulini kallutatus homoteema käsitlemisel?

Niisiis nähtub jällegi Sirbi näotu kallutatus ning vassimine seonduvalt selle eitamise ja varjamisega. Igal juhul on põhjendatud küsimus, kas on vastuvõetav, et riiklikult rahastatud kultuurilehe peatoimetajaks on isik, kes ei suuda olla üle oma isiklikest eelistustest ja kalduvustest ega suuda kohelda respektiga neid inimesi, kel on tema omadest erinevad seisukohad.

Seejuures jääb õhku küsimus, millest hr Karulini selline kallutatus tuleneb?

Kui meie positsioone püütakse diskrediteerida viitega meie poolt täiesti mittevarjatud asjaolule, et oleme kristlased, siis võiks ju ka teine pool öelda avatult välja väga olulised asjaolud oma tausta kohta, sh selle, milline on nende suhe nn homo- või biseksuaalsusega – see kehtib nii Ott Karulini ja Aro Velmeti kui ka võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ja Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsperi kohta.

Siis oleks kõigile pilt selgem ja mitte ainult ühepoolselt – see oleks mäng avatud kaartidega, aus ja härrasmehelik.


Sirbi peatoimetaja keeldub kooseluseaduse suhtes kriitiliste arvamuste avaldamisest

May 14, 2014

Mõne aja eest kirjutasin kultuurilehe Sirp peatoimetajale, hr Ott Karulinile, et uurida võimaluse kohta kirjutada koos vend Toomas Vooglaidiga kõnealuses lehes avaldamiseks põhjalikum arvamuslugu, mis arutleks küsimuse üle sellest, kas inimõigused nõuavad kooseluseaduse vastuvõtmist ja seeläbi homosuhetele õigusliku tunnustuse andmist või mitte.

Artikkel oli mõeldud vastusena Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõuniku Liiri Oja poolt Riigikogu Toimetiste viimases numbris avaldatud artiklile “Seksuaalne orientatsioon heteronormatiivses inimõiguste süsteemis”, mille (ekslikuks) lõppjärelduseks on, et inimõigused kohustavad Eesti Vabariiki mitte üksi kooseluseaduse vastuvõtmiseks, vaid ka nn homoabielu seadustamiseks – kõik muu olevat inimväärikuse ja võrdsuspõhiõiguse rikkumine.

Kahjuks sain aga hr Karulinilt vastuse, et Sirp ei ole meie kaastööst huvitatud ega pea selle avaldamist võimalukuks. Eriti huvitavad on aga selle seisukoha põhjendused, millega tutvumine võiks olla informatiivne kõigile, kes mõtlevad küsimuse üle sellest, millisel viisil meie ajakirjandus toimib – kas erapooletu diskussiooni vahendajana või avaliku arvamuse suunajana.

Mis veelgi huvitavam, hr Karulin ei ole nõus ka meie kirjavahetuse avalikustamisega. Samas on raske nõustuda hr Karulini hinnanguga kirjavahetuse avalikustamise lubamatusest, sest see ei ole eraelulise iseloomuga ega sisalda mitte mingisugust isiklikku informatsiooni. Vastupidi, pean kirjavahetuse avalikustamist mitte ainult lubatavaks, vaid ka oluliseks, et avalikkusel oleks võimalik tutvuda, millisel kallutatud viisil ajaleht Sirp tegutseb – seda enam, et hr Karulin sooviks seda varjata.

Siiski ei taha ma sattuda vaidlustesse selle üle, kas minu poolt antud kirjavahetuse avalikustamine on õiguspärane, st kooskõlas karistusseadutiku §-s 156 (sõnumisaladuse rikkumine) esitatud nõuetegea, või mitte – olgugi, et minu kindla veendumuse kohaselt oleks absurdne asuda seisukohale, et see seda ei oleks, sest hr Karulin tegutses kirjavahetuses mitte eraisikuna, vaid riikliku kultuurilehe juhatajana.

Igal juhul avalikustan vaidluste ärahoidmiseks ainult enda kirjad ning mitte hr Karulini omad, mida vaid refereerin, nii täpselt kui võimalik – seda õigust ei saa päris kindlasti kahtluse alla seada.

SIRP
Sirp

 

SIRP

From: Varro Vooglaid [mailto:varro.vooglaid@ut.ee]
Sent: Sunday, May 04, 2014 1:07 PM
To: ott@sirp.ee
Cc: Toomas Vooglaid
Subject: Artikkel kooseluseaduse teemal

Tere, hr Karulin!

Kirjutaksin hea meelega koos oma venna Toomas Vooglaidiga Sirbis avaldamiseks artikli kooseluseadusega seonduval teemal, vastuseks Riigikogu õigusnõuniku Liiri Oja poolt juba mõne aja eest avadlatud artiklile “Seksuaalne orientatsioon heteronormatiivses inimõiguste süsteemis”, mis avaldati esmalt Riigikogu Toimetistes ning mida seejärel tiražeeriti ka Postimehes ja ERR-i uudisteportaalis.

Soov oleks kirjutada sellele mõtteavaldsule sisuline ja arutlev kriitiline vastus, nt pealkirjaga “Inimõigused ideoloogilistes tõmbetuultes”, mis aitaks viia temaatilise diskussiooni sisulisele tasandile. Tegu on juriidiliselt väga huvitava küsimusega, mis viib meid õigusfilosoofiliste põhiküsimusteni, mh küsimuseni sellest, milline on kehtestatud õiguse ja loomuõiguslike printsiipide vaheline korrektne suhe, milles seisneb inimloomus ja inimväärikus ning milline on see ontoloogiline alus, millele peaks toetuma nägemus inimõigustest kui universaalselt kehtivast normatiivsest süsteemist. Olen kindel, et sellest tuleks huvitav diskussioon.

Seepärast küsin: kas sellise artikli avaldamine Sirbis oleks võimalik ning kui oleks, siis mis võiks olla kirjatöö maksimaalne maht? Kindlasti oleks hea, kui tekst saaks olla pigem pikem kui lühem, sest see võimaldaks arutleda tõesti sisukalt ja võimalikult süvitsi minnes. Artikli saaksime valmis tuleva nädala jooksul, mistõttu oleks tänuväärne, kui artikli saaks avaldada ülejärgmise nädala lehes.

Teie vastust ootama jäädes,

lugupidamisega,

Varro Vooglaid

On 05 May 2014, at 14:16, Ott Karulin wrote:

Hr Karulin vastas napisõnaliselt, et kuivõrd diskussiooni on algatanud teised väljaanded, siis on tema soovitus pakkuda kaastööd neile.

On 05 May 2014, at 14:23, Varro Vooglaid wrote:

Tere!

Tänan vastuse eest!

Esiteks tean, et teised väljaanded ei ole kuigi altid minu artikleid avaldama, eriti sel teemal — hiljutine kinnitus sellest on loetav siit:

https://vooglaid.wordpress.com/2014/04/21/postimehe-keeruline-suhe-ajakirjanduseetikaga/

Seepärast olen esitanud ka Postimehe arvamustoimetuse ebaväärika käitumise peale kaebuse Avaliku Sõna Nõukogule. Eesti Päevalehest ei maksa nagu rääkidagi — nende ühekülgsus ja kallutatus antud küsimuses on selleks liialt ilmne.

Teiseks, pöördusin küsimusega Sirbi poole ennekõike seepärast, et selles lehes on arvamuslugude formaat oluliselt avaram kui päevalehtedes, mis omakorda võimaldab mõtestatumat käsitlust kui 5000 tähemärgi piiresse jääv tekst.

Eelnevat silmas pidades küsin uuesti, kas meie artikli avaldamiseks Sirbis oleks võimalust või mitte. Kinnitan Teile, et artikkel oleks arutlev ja kindlasti paljudele inimestele huvitav, püüdes viia diskussiooni oluliste filosoofiliste alusküsimusteni.

Tänan!

Varro Vooglaid

On 05 May 2014, at 15:38, Varro Vooglaid wrote:

Tere veel kord!

Kui pidasite diskussiooni algatajana silmas Riigikogu toimetisi, kus see artikkel originaalis avaldati, siis seal on diskussiooni päevapoliitikas aktuaalsetel teemadel pea võimatu pidada, pidades silmas, et ajakirja antakse välja kaks korda aastas.

Head,

Varro Vooglaid

On 09 May 2014, at 11:54, Varro Vooglaid wrote:

Tere!

Vaatasin, et tänases Sirbis on selline artikkel:

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=21743:elevant-toas&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3488

Kas sellest võib järeldada, et nüüd on temaatiline diskussioon algatatud ka Sirbis ja et oodatud on ka teise poole seisukohad?

Head,

Varro Vooglaid

On 12 May 2014, at 12:25, Ott Karulin wrote:

Hr Karulin vastas mulle napisõnaliselt, et Sirp püüab tuua tuua diskussiooni uusi hääli, mis pole muudes väljaannetes oma seisukohti juba väljendanud.

On 12 May 2014, at 12:30, Varro Vooglaid wrote:

Tere!

Kas ma saan teist õigesti aru, et kui keegi on juba muus väljaandes mingiski aspektis kooseluseadusega seonduvalt seisukohta väljendanud, siis ei ole enam tema temaatilised kaastööd Sirpi oodatud?

Kuivõrd Toomas Vooglaid ei ole sel teemal muudes väljaannetes kirjutanud, siis kas artikkel oleks vastuvõetav, eeldades, see kannab autori real üksnes tema, mitte nii tema kui ka minu nime?

Head,

Varro Vooglaid

On 12 May 2014, at 12:31, Ott Karulin wrote:

Hr Karulin saatis seepeale vastuse, et variautorite kasutamine ei teeks au Sirbile ega autoritele.

On 12 May 2014, at 12:36, Varro Vooglaid wrote:

Ma ei räägi variautorite kasutamisest ja pean sellist tõlgendust mõnevõrra solvavaks. Nagu olen algusest peale selgitanud, oli meie plaan kirjutada artikkel kahasse. Ent kui minu nime mainimine artikli juures on artikli avaldamist takistav asjaolu – mida pean pehmelt öeldes veidraks –, siis võiks artikli kirjutada Toomas Vooglaid üksi, sest meie vaated antud küsimuses on väga lähedased.

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid

On 12 May 2014, at 12:38, Ott Karulin wrote:

Hr Karulin vastas, et ilmselt on siin tegemist teineteisest möödarääkimisega. Tema sõnum olevat see, et meie vaated, olgu autoriks mina või Toomas Vooglaid, on meedias ulatuslikult kajastust leidnud, mistõttu pole Sirp hetkel kaastööst huvitatud.

On 12 May 2014, at 12:43, Varro Vooglaid wrote:

Tere!

Aga kes need “teie” on? Kas kõik inimesed, kes ei kidia kooseluseaduse läbisurumise püüdlusi heaks? Või kõik, kelle perekonnanimi on Vooglaid?

Teie positsioonist jääb kahjuks mulje, et kultuurilehe peatoimetajana tegelete teatud vaadete ühiskondlikus arutelus väljatoomise võimaluste äralõikamise ja seeläbi oma positsiooni kuritarvitamisega. Kindlasti ei tee selline käitumine Sirbile au.

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid

On 14 May 2014, at 10:49, Varro Vooglaid wrote:

Tere, hr Karulin!

Kavatsen riputada meie kirjavahetuse oma blogisse, et kõik inimesed, kes seda soovivad teha, saaks hinnata, mil viisil kultuurilehe Sirp toimetus tegutseb avaliku arutelu suunaja ja kujundajana. Kuivõrd meie kirjavahetus ei ole eraelulise iseloomuga, siis eeldan, et Teil ei ole midagi selle vastu. Siiski küsin veel üle, kas Teie vastus on lõplik ja ei kuulu edasisele arutamisele, sest ma ei tahaks teha järeldusi ennatlikult.

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid

On 14 May 2014, at 10:55, Ott Karulin wrote:

Hr Karulin teatas, et kirjavahetuse avaldamine vestluspartneri loata läheb vastuollu põhiseaduse §-ga 43, mis käsitleb igaühe õigust sõnumisaladusele, ja et ta ei anna mulle luba meie kirjavahetuse avalikustamiseks. Hr Karulin lisas, et edasi pean juba talitama oma südanetunnistuse järgi.

On 14 May 2014, at 11:33, Varro Vooglaid wrote:

Tere, hr Karulin!

Seda, kas Te lubate või ei luba kirjavahetust avalikustada, ma ei küsinud – küsisin, kas Teie otsus mitte võimaldada sõna neile, kel on kooseluseaduse suhtes mittepooldav seisukoht, on lõplik.

Mis puutub meie kirjavahetuse avalikustamise lubatavusse, siis esiteks olgu mainitud, et põhiseaduse 2. peatükk sätestab põhimõtted selle kohta, millisel viisil peab riigivõim suhestuma isikutesse ega reguleeri isikute omavahelisi suhteid — rääkimata ettekirjutuste tegemisest üksikisikutele selle osas, mil viisil peavad nemad suhestuma avaliku võimu esindajatesse.

Teiseks, nagu kogu meie kirjavahetuse kontekst tunnistab, suhtlesin mitte Teie kui eraisikuga, vaid Teie kui ajalehe Sirp peatoimetajaga. Seega on suhtluse iseloom avalik, mitte eraeluline, mis omakorda tähendab, et sellele ei ole põhjendatud kohaldada eraelu kaitse põhimõtteid, isegi mitte analoogia korras.

Mina toimin kahtlemata oma südametunnistuse järgi, sest minu hinnangul on väga oluline, et oleks avalikult teada, millisel kallutatud viisil Sirbi toimetus tegutseb. Seejuures ei näe ma ka põhjust, miks peaksite Teie olema kirjavahetuse avalikustamise vastu, kui Te ei ole teinud midagi häbenemisväärset.

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid

On 14 May 2014, at 10:44, Ott Karulin wrote:

Hr Karulin vastas, et tema seiskoht on lõplik ning et Sirp olevat avatud diskussioonile, kuid et eelistatud on sõna andmine inimestele, kes kõnealusel teemal veel arvamust väljendanud pole.

On 14 May 2014, at 11:47, Varro Vooglaid wrote:

Mille peale oskan vaid korrata, et Toomas Vooglaid ei ole sel teemal praeguse ühiskondliku diskussiooni raames avalikult sõna võtnud…

Varro Vooglaid