Universae Ecclesiae – uus instruktsioon traditsioonilise missaliturgia rakendamise kohta

Paavstlik komisjon Ecclesia Dei avaldas tänasel Fatima Jumalaema ilmutuse 94. aastapäeval kaua oodatud instruktsiooni pealkirjaga Universae Ecclesiae (selle lingi kaudu loetav õige mitmes keeles), mis täpsustab 2007. aastal paavst Benedictus XVI poolt motu proprio välja antud kirjas Summorum Pontificum traditsioonilise (st 1970. aasta liturgilise reformi eelselt Katoliku Kirikus liturglise korrana kehtinud) missaliturgia pühitsemise kohta sätestatut.

Kuigi möödunud kuude vältel on mitmelt poolt väljendatud kartust, et antud dokument saab olema kantud modernistlike huvigruppide mõjutustest, kes ei soovi näha traditsioonilise liturgilise vormi tagasitulekut Kirikus, pean esimese lugemise järel ütlema, et sellised kartused näivad olevat olnud alusetud. Mõned olulised punktid, mis kiirel lugemisel silma jäid, on järgmised:

 • Punkt 8 – Motu proprio kiri Summorum Pontificum, millega väljendas paavst Kiriku Ülemkarjasena oma murelikku hoolt, lähtub eesmärkidest:
  • pakkuda võimalust pühitseda liturgiat vanema traditsiooni kohaselt, mis on säilitamist vajav aare;
  • tagada traditsioonilise liturgia kättesaadavus kõigile usklikele, kes seda paluvad;
  • töötada lepituse nimel Kiriku südames.
 • Punkt 9 – Summorum Pontificumi rakendamise üle järelevalve teostamise kohustus on pandud paavstlikule komisjonile Ecclesia Dei, mis ei allu seejuures kellelegi ega millelegi muule kui paavstile endale.
 • Punkt 10 – Paavstlik komisjon Ecclesia Dei omab mh kompetentsi langetada otsuseid sellele saadetud kaebuste osas, millega juhitakse tähelepanu Summorum Pontificumis sätestatuga vastuolus olevaile korraldustele.
 • Punkt 14 – Piiskopil lasub ülesanne võtta kõik vajalikud sammud tagamaks austust rooma riituse erakorralise vormi vastu, nagu Summorum Pontificumis sätestatud.
 • Punktid 16 ja 17 – Kogudusepreester peaks “helde külalislahkuse vaimus” võimaldama koguduse kirikus traditsioonilise liturgia pühitsemist, austades seejuures kehtivat liturgilist ajakava.
 • Punkt 19 – Usklikud, kes taotlevad liturgia pühitsemist erakorralises vormis, ei tohiks mingil moel toetada gruppe (või kuuluda neisse), mis näitavad end olevat uuema missakorra valiidsuse või legitiimsuse või paavsti kui Kiriku ülemkarjase vastu.
 • Punkt 20 – Iga katoliku preestrit, kel ei ole selle osas kanoonilis-õiguslikke takistusi, tuleb eelduslikult pidada kvalifitseerituks pühitsema Missat traditsioonilises vormis.
 • Punkt 21 – Piiskopil (“ordinaries” tähistab meie kontekstis eeldatavasti piiskoppi) palutakse pakkuda oma vaimulikkonnale võimalust omandada traditsioonilise liturgia pühitsemiseks adekvaatne ettevalmistus. See kehtib ka seminaride kohta, kus tuleks vastava pastoraalse vajaduse korral pakkuda tulevastele preestritele kohast väljaõpet, sh ladina keele õpet.
 • Punkt 22 – Piiskopkondades, kus ei ole piisavalt kvalifitseeritud preestreid, võivad piiskopid paluda abi paavstliku komisjoni Ecclesia Dei poolt asutatud instituutide preestritelt, kas traditsioonilise liturgia pühitsemiseks või selles osas väljaõppe korraldamiseks.
 • Punkt 23 – Nagu Summorum Pontificumis märgitud, ei ole üksinda või vaid ühe ministrandi juuresolekul traditsioonilise liturgia pühitsemiseks ühelgi preestril tarvis kellegi luba.
 • Punkt 33 – Kui piiskopkonnas on kvalifitseeritud preester, võib usklike grupp, kes järgib vanemat liturgilist traditsiooni, pühitseda püha Triduumi erakorralises vormis. Kui ei ole määratud ühtegi kirikut või kabelit, kus pühitsetaks liturgiat ainult vanemas vormis, siis peaks kogudusepreester või piiskop leidma kokkuleppel kvalifitseeritud preestriga hingede heaolu toetava lahenduse ja mitte välistama võimalust korrata püha Triduumi pühitsemist samas kirikus ka erakorralises vormis.

Niisiis jätkab paavst vanema liturgilise traditsiooni tagasitoomist Kirikusse, tehes seda hoolimata Kiriku sees end jõulise huvigrupina sisse seadnud modernistide vastuseisust. Paavst kinnitab kohe dokumendi alguses, et “mis oli püha eelmistele põlvedele, jääb pühaks ja vägevaks ka meile.” Nii näib olevat põhjust rõõmustada ja olla tänulik.

Jääb üle loota ja palvetada, et paavsti püüdlused seista vanema liturgilise traditsiooni tagasitoomise eest Kirikusse, et otsida Kiriku südames lepitust, leiaks ka Eesti piiskopi poolt suuremat toetust. Seni on võimaldatud traditsioonilise missaliturgia pühitsemist Tallinna pühade Peetruse ja Pauluse katedraalis vaid kahel pühapäeval kuus (iga kuu 2. ja 4. pühapäeval kell 15.30).

Juba aastaid korduvalt väljendatud palve luua seda igatsevatele inimestele võimalus osalda traditsioonilises vormis pühitstud Missal igal pühapäeval on jäänud rahuldamata, sest piiskopi väitel ei ole sellise korralduse elluviimiseks piisavalt preestreid. Ometi resideerub Tallinnas juba pikemat aega neli preestrit, kes on võimelised 1962. aasta missalist lähtudes erakorralises (ehk traditsioonilises) vormis Missat pühitsema. Seejuures resideerub Tallinnas Eesti katoliiklaste arvu silmas pidades erakordselt palju katoliku preestreid – kokku 9. (Eestis resideeruvaid katoliku preestreid on kokku 14 ja need numbrid ei hõlma idariituse preestreid.)

Nende inimeste arv, kes tunnevad aastasadade pikkuse ajalooga ja paljude pühakute vaimulikuks vundamendiks olnud traditsioonilises missaliturgias ära pinnase, mis toidab nende vaimset elu märksa enam kui 1970. aasta järgne missavorm, kasvab pidevalt nii Eestis kui mujal maailmas. Ajal, mil Kirikus ei ole preestrikutsumuse järgijatega hõisata, on kõige paremini täidetud just Kiriku õpetuslikku ja liturgilist traditsiooni au sees hoidvad seminarid, samal ajal kui paljud liberalistliku hoiaku omaks võtnud seminarid (nagu ka kloostrid) on pidanud kutsumuste puudumise tõttu uksed sulgema. See annab lootust.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: