Huvitavad vastandused EELK-s

Geikristlaste Kogu annab oma leheküljel www.kristlased.ee teada:

“EELK konsistoorium tagandast teisipäeval, 5. oktoobril vaimuliku ametist Geikristlaste Kogu asutajaliikme emeriitõpetaja Heino Nurga ja kustutas ta vaimulike nimekirjast. Kirikuvalitsus süüdistab teda kirikuseadustiku § 384 punktide 2 ja 3 alusel kõlblusvastase teo sooritamises ning usulise väärõpetuse levitamises. Leheküljel lisatakse, et kirikuvalitsus langetas otsuse tagaselja vahetult pärast seda, kui levis kuuldus Geikristlaste Kogu asutamisest. Heino Nurk on töötanud Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus õpetajana alates 1983. aastast.”

Saab olema huvitav jälgida, mil moel hakkavad nüüd sündmused hargnema. Mõeldes sellele, kuidas on sarnased dissitentlikud organisatsioonid tegutsenud teistes riikides, võib suure tõenäosusega arvata, et Nurk vaidlustab konsistooriumi otsuse ja ehk kaebab selle ka ilmalikku kohtusse, et seeläbi sundida usuühendusi loobuma oma tõekspidamistest homoseksuaalse käitumise moraalsuse osas. Siis saab näha, kas Eesti Vabariigis toimib riigi ja kiriku lahutatuse printsiip ka selle algupärases rollis — nimelt hoidmaks ära riigi sekkumist kiriku siseasjadesse.

Võrdse kohtlemise seadus, mille rakendamist usuühenduste suhtes just Nurki juhtumiga analoogses kontekstis on kardetud juba ammu, ütleb §-s 2 lg 2 p 1 ja 2

“Isikute diskrimineerimine nende usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu on keelatud:

1) töö saamise, füüsilisest isikust ettevõtjaks saamise ja kutsealale pääsemise tingimuste kehtestamisel, sealhulgas värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel, samuti edutamisel;

2) töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel või ametisse nimetamisel või valimisel, töötingimuste kehtestamisel, korralduste andmisel, töötasustamisel, töö- või teenuste osutamise lepingu lõpetamisel või ülesütlemisel, ametist vabastamisel”

Heino Nurk, kes on ka EELK Usuteaduste Instituudi lektor, esindab kristlasi täna toimuval üritusel nimega “Erinevus rikastab”, mille raames peetakse paneeldiskussioon nimega “seksuaalne orientatsioon ja usk”, kus arutatakse mh küsimust “kas usuühendustel on õigus diskrimineerida inimesi homoseksuaalse tõttu”. Eile avaldas ta samal üritusel seisukohta, et haridusminister Tõnis Lukas oleks pidanud oma hiljutiste väljaütlemiste tõttu Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil (kus ta väljendas seisukohta, et koolides ei hakata samast soost isikute suhteid käsitlema perekonnana ja mille peale homoaktivistid süüdistasid teda vaenu õhutamises) tagasi astuma.

Advertisements

10 Responses to Huvitavad vastandused EELK-s

 1. Veiko Vihuri says:

  Võrdse kohtlemise seadus sätestab siiski teatud erandil usulistele või veendumustel põhinevatele ühendustele:

  § 10. Kutsenõuded
  (1) Diskrimineerimiseks ei peeta erinevat kohtlemist käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuse alusel, kui see tunnus on oluline ja määrav kutsenõue, mis tuleneb kutsetegevuse laadist või sellega seotud tingimustest ning nõude eesmärk on õiguspärane ja nõue proportsionaalne.
  (2) Usulistes ühendustes ja teistes usutunnistusel või veendumustel põhinevates eetosega avalikes või eraorganisatsioonides toimuva kutsetegevuse puhul ei peeta isiku erinevat kohtlemist usutunnistuse või veendumuste alusel diskrimineerimiseks, kui isiku usutunnistus või veendumus on nimetatud tegevuse laadi või sellega seotud tingimuste tõttu oluline, õiguspärane ja põhjendatud, organisatsiooni üldist kõlbelist iseloomu silmas pidav kutsenõue.
  (3) Käesolev seadus ei piira usuliste ühenduste ja teiste usutunnistusel või veendumustel põhinevate eetosega avalike või eraorganisatsioonide õigust nõuda nende heaks töötavatelt isikutelt tegutsemist heas usus ning lojaalsust organisatsiooni üldisele kõlbelisele iseloomule.

  Kuna ma pole jurist, siis ei oska kommenteerida, kui kaugele võivad kirikud “diskrimineerimisega” minna. Kas “kutsetegevuse” alla võiks lugeda lisaks vaimulikele ka organistid, noortejuhid jt töötegijad, kelle eluviisidele ja vaadetele võib usuline ühendus nõudmisi esitada? Inglismaal oli paari aasta eest juhtum, kus anglikaani piiskop kõrvaldas ametist homoseksuaalse noortejuhi põhjusel, et tema eluviisid ei ole kooskõlas kiriku õpetusega. Viimane pöördus kohtusse ja sai sealt õiguse.

  Mulle tundub, et Eesti Kirikute Nõukogul oleks viimane aeg luua alaline töörühm, mis tegeleks kirikute õiguste kaitsmisega ja osaks niisugustel puhkudel kirikujuhtidele nõu anda.

  • vooglaid says:

   Tõsi ta on, et §-s 10 on toodud teatud kitsendused, ent need on sõnastatud sedavõrd laialt, et neid võib tõlgendada kaunis loominguliselt. Kui nt kohtunik leiab, et homoseksuaalne käitumine ei kvalifitseeru millegina, mis läheks õpetaja (või noortejuhi, organisti jne) puhul vastuollu määratlusega “oluline ja määrav kutsenõue, mis tuleneb kutsetegevuse laadist või sellega seotud tingimustest ning nõude eesmärk on õiguspärane ja nõue proportsionaalne”, siis …

 2. Üllar Kask says:

  Heino Nurk on EELK teenistuses olnud rohkem kui veerand sajandit. Vähem kui kahe aasta eest omistati talle EELK Konsistooriumi poolt aukiri koguduseelu ja hingehoiutöö arendamise eest EELKs. Huvitav, milline asjaolu sundis kõrgeaulist kirikuvalitsust tegema oma otsust rutakalt ja tagaselja?

  • vooglaid says:

   Seda peaks küsima neilt, kes otsuse langetasid. Arvata võib, et Geikristlaste Kogu asutamisel ja seeläbi avalikult EELK õpetuslike seisukohtade eitamisel on sellega omajagu pistmist.

 3. Heino Nurk says:

  Pean vajalikuks parandada Varro Vooglaiu väidet minu eilse mõtteavalduse haridusministri käitumisest.
  Ma ütlesin, et mõnel teisel maal oleks taolises olukorras haridusminister järgmisel päeval ise tagasi astunud ja meil ei juhtunud seda, sest meil puuduvad piisava jõuga survegrupid.
  Samuti ei peaks Vooglaid meelevaldselt ennustama minu toimimist. Kõigile lugejaile teadmiseks, et mina ei ole seda öelnud ega kavatsenud.

  • vooglaid says:

   Võimalik, et minu sõnastus ei olnud täpne. Ent selles samas paneelis räägiti palju ka sellest, et olulisem on mitte see, mida inimesed ütlevad, vaid see, mida nad tegelikult mõtlevad. Teie seisukohaväljendustest jäi küll ühemõtteliselt mulje, et Teie arvates oleks ühes nö normaalses euroopalikus riigis pidanud haridusminister peale seesuguseid väljaütlemisi tagasi astuma.

   Kas see siis ei ole Teie seisukoht? Leiate, et haridusminister ei ole talitanud valesti või vähemalt nii valesti, et oleks põhjust tagasi astuda? Teie kõrval istunud Oudekki Loone väljendas väga bravuurikalt seisukohta, et haridusminister pidanuks oma natsistlike vaadete tõttu tagasi astuma ja ma ei mäleta, et Te oleks kuidagi protesteerinud või muul moel väljendanud eriarvamust.

   Mis puutub tulevikusündmuste üle arutlemisse, võimalike stsenaariumite läbikaalumisse, siis ma ei näe, miks seda ei võiks teha. Seda enam, et ettenägelikkus aitab sündmusteks valmis olla siis, kui need tegelikult aset leiavad. Eks tulevik näitab, mil moel Te tegutsete.

   • Oudekki says:

    Mina ei väitnud, et haridusminister avaldas natsilikke seisukohti, mina ütlesin hr. Lukase teema osas vaid, et poliitikute puhul tuleb eelkõige jälgida nende tegevusi ja siis sõnu.

    Samuti ei avaldanud ükski minu kaasväitlejatest arvamust selle kohta, kas härra Lukas peaks tagasi astuma või mitte vaid arutasid hüpoteetilisi poliitilisi situatsioone ja võimalikke õigustatud põhjendusi tagasiastumiseks või mitte-tagasiastumiseks.

    Soovitan edaspidi tähelepanelikumalt kuulata. Piisava huvi korral ilmselt ei oleks ka tekkinud nii absurdset tõlgendust hr Heino Nurga väljaüteldu osas.

   • Heino Nurk says:

    Pneelis oli rohkem kui üks ühine arvamus: erinevus rikastab!

 4. vooglaid says:

  Vastus Oudekki Loonele:

  Hea on näha, et siin võtate sõna märksa vähem bravuurikas vormis kui “konverentsil”. Eks kõik öeldu on lindis ja huvi korral võib igaüks selle ise üle kuulata (eeldusel, et salvestused ikka avalikustatakse – mis oleks väga tore, sest siis oleks olemas kena õppematerjal selle kohta, kuidas teha propagandaüritusi).

  Ma ei saa välistada, et kuulsin midagi valesti, aga mäletan küll selgelt, et iseloomustasite Lukase seisukohti natsistlikena (vähimalgi määral seda seisukohta argumentidega põhistamata) ja päris kindlasti rääkisite samas võtmes õhetavate põskedega sellest, kuidas ta on oma väljaütlemistega dehumaniseerinud osa ühiskonnaliikmetest. Kui on julgust selliseid lollusi välja öelda, siis võiks olla julgust ka oma sõndale kindlaks jääda.

  Sellised väljaütlemised kujutavad endast aga palju suurema tõenäosusega vaenu õhutamist teisitimõtlejate suhtes kui kujutavad seda endast Lukase kõnealused sõnad.

 5. Veiko Vihuri says:

  Hea meelega tutvuksin seksuaalvähemuste ja usuühenduste teemalises paneeldiskussioonis arutatuga. Oleksin tänulik, kui keegi annab teada, kas ja kuskohast saaks asjakohaseid materjale kuulata/lugeda.

  Iseendast on selge, et taolisel riiklikult rahastatud konverentsil puudub üldse igasugune õigus arutada diskrimineerimist usulistes ühendustes, kuna tegemist on kiriku ja riigi lahutatuse põhimõtte ränga rikkumisega. Omal ajal korraldas riik, mille konstitutsioon sätestas silmakirjaks usuvabaduse, ühiskonna kulul ateistlikku selgitustööd ja püüdis inimesi sundida nende usulistest veendumustest loobuma. Tänapäeval tehakse sisuliselt sedasama, lastes maksumaksja raha eest korraldatud üritusel esineda isikutel nagu Soome vaimulik Sakari Häkkinen, kes meedia teatel esitas seisukohti, mis on vastuolus Eestis tegutsevate kirikute ja koguduste õpetusega.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: