Absurdne tekst (või stiilipuhas lingvistiline manipulatsioon?)

Hea sõber kirjutas eelkommenteeritud Iivi Anna Masso artiklile PM-s ammendava kommentaari. Demagoogia on peen kunst ning selle meisterlik valdamine tohutu jõu allikas — eeldusel, et need, keda selle abil manipuleeritakse, seda läbi ei näe.

* * *

Quid est veritas…

16.02.2010 23:07

Absurdne tekst (või stiilipuhas lingvistiline manipulatsioon?)…

Igal väitel või väidete kogumil saab olla kaks põhilist tõeväärtust (kui jätame välja häguslooglised mudelid): tõene ja vale. Nende tõeväärtuste erivormidena eksisteerivad veel tautoloogia, kui paratamatult tõene ja absurd, kui paratamatult vale. Kommenteeritav propagandistlik tekst koosneb eksplitsiitsete (avalikult välja öeldud) ja implitsiitsete (vaikimisi tõeks tunnistatud) väidete meelevaldselt valitud segust, mis sunnib teksti liigitama kas absurdiks või tautoloogiaks.

Siinkirjutajale ei ole kunagi meeldinud postmodernistlikud keele ja tähenduse käsitlused, kus keelt kui tõeni viivat (või tõde sisaldavat) nähtust käsitletakse pelga tahte kehtestamise instrumendina. Iga sellise manipulatiivse artikli peamiseks destruktiivseks mõjuks on asjaolu, et sellised artiklid muudavad tegelikult keele sügavamat tähendust, viies keelt sammu võrra eemale ausa loogilise analüüsi instrumendi tähendusest ning sammukese lähemale sotsiaalse manipulatisiooni instrumendi tähendusele. Ideoloogiliste tekstide pindmise tähenduse (loogika poolt hõlpsasti tuvastatav) ebatõesus varjab sisimas uut tüüpi keele, kui karjakäitumist vormiva konrollinstrumendi, tähendust. Juhul kui sellised kirjutised peaksid lõplikult asendama loogiliselt struktureeritud tekstid, kaob lõplikult inimeste mõtlemisvõime.

Ebaausate ideoloogiliste tekstide põhiliseks tunnuseks on see, et nendes eksplitsiitselt esitatud väidete (antud artikli puhul on selleks tees, et omasooiharatele suuremate õiguste andmine on soovitav) tõesus eksisteerib siis ja vaid siis kui tunnistatakse tõena ka mõnda varjatud eeldust, mida tekstis ei lausuta või mis esineb selles vaid ebamäärase allusioonina. Antud tekstis oli selliseid implitsiitseid (võib ka öelda, et peidetud) eeldusi kaks.

Esiteks: soovitav ja ebasoovitav käitumine ei ole määratletud meie enda (st. eesti rahva) väärtusotsuste alusel, vaid väärtusotsuste alusel mida on teinud meist “arenenumad” ühiskonnad, kelle väärtusotsueid on soovitava käitumise implementeerimiseks soovitav retseptsiooni korras üle võtta. Teiseks: nendeks “arenenud” ühiskondadeks on riigid, mis tagavad võimalikult palju õigusi omasooiharatele ühiskonnaliikmetele.
Siin on kaks probleemi mis mõlemad muudavad küsitavaks teksti aususe ja teksti autori võime järgida loogilise süntaksi ja semantika reegleid. Esiteks on mõlemad peidetud eeldused — tuletame meelde: 1.) soovitav käitumine on defineeritud mitte meie väärtusostsue, vaid “arenenud” riikide poolt 2.) “arenenud” riikdeks on riigid, mis annavad maksimaalsed õigused omasooiharatele — väga kaheldava tõeväärtusega või on seda vähemasti universaalselt jaatavate teesidena. Teine probleem seisneb selles, et teine implitsiitne tees loob antud küsimusse puutuvalt tautoloogilise ringi.

Formaalselt võiks artikli argumendid kokku võtta järgmiselt.

A. “arenenud ühiskonnad” on arenenud sellepärast, et need annavad maksimaalsed õigused omasooiharatele
B. meie oleme (või tahame tulevikus saada) arenenud ühiskond
C. sellepärast anname meie (või peame tulevikus andma) maksimaalsed õigused omasooiharatele

Kuid sellisel juhul on artikli sügavaim argumentatsioon järgmine: maksimaalsed õigused antakse omasooiharatele sellepärast, et maksimaalsed õigused antakse omasooiharatele. Või deskriptiivse väite vormist preskriptiivseks (võib ka öelda eetilis-moraalseks ettekirjutuseks) ümbertöötatuna: me peame andma maksimaalsed õigused omasooiharatele sest me peame andma maksimaalsed õigused omasooiharatele.

KOKKUVÕTE: Analüüsides teksti struktuuri selgub, et artiklis esitatud argumendi — omasooiharatele tuleb tagada maksimaalsed õigused — tõeväärtus on sõltuv kahe peidetud eelduse tõesusest, (kaheldava väärtusega peidetud eelsuste kasutamine on märgiks autori intellektuaalsest ebaaususest või loogilise argumentatsiooni reeglite mittetundmisest). Nendeks eeldusteks on — Esiteks: eeldus, et soovitav käitumine ei ole määratletav eestlaste enda väärtusotsustuste poolt, vaid on ette defineeritud “arenenud ühiskondade” poolt. Teiseks: eeldus, et arenenud ühiskondadeks on ühiskonnad, mille defineerivaks omaduseks (st. omaduseks, mis teeb ühiskonnast “arenenud ühiskonna”) on omasooiharatele maksimaalsete õiguste tagamine.

Juhul kui mõlemad peidetud eeldused on tõesed, kujutab artikkel endast 0-infoväärtusega tautoloogiat. Juhul kui peidetud eeldused on vaid osaliselt tõesed (st. osad soovitavad käitumised saavad olla määratud ka eestlaste endi väärtushinnangute alusel ning osad arenenud ühiskonnad on ka sellised mis ei taga omasooiharatele maksimaalseid õigusi) on artiklis väidetu kaheldava tõeväärtusega ning juhul kui arvesse võtta modaliteetide hulka, siis on artiklis väidetu ülimalt suure tõenäosusega vale. Juhul kui mõlemad peidetud väited on täiesti ebatõesed on artiklis väidetu paratamatult vale ehk absurdne.

KOKKUVÕTTE KOKKUVÕTE: Artikkel on kas mõttetu, ülimalt tõenäoliselt vale või loogilise paratamatusena vale…

Advertisements

One Response to Absurdne tekst (või stiilipuhas lingvistiline manipulatsioon?)

  1. Tarmo Kähr says:

    Jah, mõttekäik on ilus ja efektne. Kahjuks on see piisavalt nurga taga, nii et seda on raske leida. Ja liiga keeruline, et seda kergesti meelde jätta saaks. Siinsamas on tsitaadid Johannes Paulus II’lt. Sealt loeme: “Isegi osaluspõhistes valitsussüsteemides toimub huvide reguleerimine sageli kõige võimsamate kasuks, kuna nemad on kõige võimekamad mitte ainult võimutasanditel manööverdama, vaid ka konsensust kujundama. Sellises olukorras saab demokraatiast tihti tühi sõnakõlks.” Kuna me näeme, kui massiivselt üritatakse kallutada prekonnaseadust – ja kardetavasti mitte ainult seda seadust – teatud kindlas suunas, tekib küsimus: kes selle eest maksab? Niisiis, kelle tellitud muusikat me mängime?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: